Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cp Đá An Hưng (các Thông báo số 11690, 11691, 11692, 11693, 11694, 11695, 11696, 11697, 11698, 11699, 11700, 11701, 11702, 11703, 11704/TB-SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 03/12/2021, 07:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 26/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cp Đá An Hưng, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

11690/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty Cp Đá An Hưng - Hợp quy 6-10/2021 ngày 22/10/2021 (BN 2102927)

Tải file Thông báo số 11690/TB-SXD-VLXD

2

11691/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty Cp Đá An Hưng - Hợp quy 9-10/2021 ngày 22/10/2021 (BN 2102924)

Tải file Thông báo số 11691/TB-SXD-VLXD

3

11692/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty Cp Đá An Hưng - Hợp quy 116-10/2021 ngày 22/10/2021 (BN 2102923)

Tải file Thông báo số 11692/TB-SXD-VLXD

4

11693/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty Cp Đá An Hưng - Hợp quy 10-10/2021 ngày 22/10/2021 (BN 2102922)

Tải file Thông báo số 11693/TB-SXD-VLXD

5

11694/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty Cp Đá An Hưng - Hợp quy 12\6-10/2021 ngày 22/10/2021 (BN 2102921)

Tải file Thông báo số 11694/TB-SXD-VLXD

6

11695/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty Cp Đá An Hưng - Hợp quy 1-11/2021 ngày 22/10/2021 (BN 2102920)

Tải file Thông báo số 11695/TB-SXD-VLXD

7

11696/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty Cp Đá An Hưng - Hợp quy 2-11/2021 ngày 22/11/2021 (BN 2102919)

Tải file Thông báo số 11696/TB-SXD-VLXD

8

11697/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty Cp Đá An Hưng - Hợp quy 4-11/2021 ngày 22/11/2021 (BN 2102917)

Tải file Thông báo số 11697/TB-SXD-VLXD

9

11698/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty Cp Đá An Hưng - Hợp quy 5-11/2021 ngày 22/10/2021 (BN 2102916)

Tải file Thông báo số 11698/TB-SXD-VLXD

10

11699/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty Cp Đá An Hưng - Hợp quy 10-11/2021 ngày 22/11/2021 (BN 2102911)

Tải file Thông báo số 11699/TB-SXD-VLXD

11

11700/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty Cp Đá An Hưng - Hợp quy 11-11/2021 ngày 22/11/2021 (BN 2102910)

Tải file Thông báo số 11700/TB-SXD-VLXD

12

11701/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty Cp Đá An Hưng - Hợp quy 6-11/2021 ngày 22/11/2021 (BN 2102915)

Tải file Thông báo số 11701/TB-SXD-VLXD

13

11702/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty Cp Đá An Hưng - Hợp quy 7-11/2021 ngày 22/10/2021 (BN 2102914)

Tải file Thông báo số 11702/TB-SXD-VLXD

14

11703/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty Cp Đá An Hưng - Hợp quy 8-11/2021 ngày 22/11/2021 (BN 2102913)

Tải file Thông báo số 11703/TB-SXD-VLXD

15

11704/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty Cp Đá An Hưng - Hợp quy 9-11/2021 ngày 22/11/2021 (BN 2102912)

Tải file Thông báo số 11704/TB-SXD-VLXD 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 328
Tin đã đưa