Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH (các Thông báo số 10566, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572, 10573, 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 10581, 10582, 10583, 10584, 10585, 10586, 10587, 10588, 10589, 10590, 10591, 10592, 10593, 10594/TB-SXD-VLXD ngày 03/11/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 04/11/2021, 08:37 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 03/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

10566/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 29/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10566/TB-SXD-VLXD

2

10567/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 28/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10567/TB-SXD-VLXD

3

10568/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 27/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10568/TB-SXD-VLXD

4

10569/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 26/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10569/TB-SXD-VLXD

5

10570/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 01/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10570/TB-SXD-VLXD

6

10571/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 02/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10571/TB-SXD-VLXD

7

10572/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 093/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10572/TB-SXD-VLXD

8

10573/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 04/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10573/TB-SXD-VLXD

9

10574/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 05/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10574/TB-SXD-VLXD

10

10575/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 06/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10575/TB-SXD-VLXD

11

10576/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 07/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10576/TB-SXD-VLXD

12

10577/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 08/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10577/TB-SXD-VLXD

13

10578/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 09/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10578/TB-SXD-VLXD

14

10579/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 10/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10579/TB-SXD-VLXD

15

10580/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 11/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10580/TB-SXD-VLXD

16

10581/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 12/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10581/TB-SXD-VLXD

17

10582/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 13/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10582/TB-SXD-VLXD

18

10583/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 14/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10583/TB-SXD-VLXD

19

10584/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 15/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10584/TB-SXD-VLXD

20

10585/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 16/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10585/TB-SXD-VLXD

21

10586/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 19/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10586/TB-SXD-VLXD

22

10587/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 20/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10587/TB-SXD-VLXD

23

10588/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 17/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10588/TB-SXD-VLXD

24

10589/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 18/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10589/TB-SXD-VLXD

25

10590/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 21/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10590/TB-SXD-VLXD

26

10591/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH - Hợp quy 22/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021

Tải file Thông báo số 10591/TB-SXD-VLXD

27

10592/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 23/2021/HQ-ST ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh

Tải file Thông báo số 10592/TB-SXD-VLXD

28

10593/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 24/2021/HQ-ST ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh

Tải file Thông báo số 10593/TB-SXD-VLXD

29

10594/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công bố hợp quy số 25/2021/HQ-ST ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh

Tải file Thông báo số 10594/TB-SXD-VLXD

 

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 130
Tin đã đưa