Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh (các Thông báo số 11707, 11708, 11709, 11710, 11711, 11712, 11713, 11714, 11715, 11716, 11717, 11718, 11719, 11720, 11721, 11722, 11723, 11724, 11726/TB-SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 03/12/2021, 07:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 26/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

11707/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 44/7/2021/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102909)

Tải file Thông báo số  11707/TB-SXD-VLXD

2

11708/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 45/7/2021/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102908)

Tải file Thông báo số 11708/TB-SXD-VLXD

3

11709/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 46/7/2021/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102907)

Tải file Thông báo số  11709/TB-SXD-VLXD

4

11710/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 48/7/2021/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102906)

Tải file Thông báo số  11710/TB-SXD-VLXD

5

11711/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 47/7/2021/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102905)

Tải file Thông báo số  11711/TB-SXD-VLXD

6

11712/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 49/7/2021/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102904)

Tải file Thông báo số  11712/TB-SXD-VLXD

7

11713/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 50/7/2021/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102903)

Tải file Thông báo số  11713/TB-SXD-VLXD

8

11714/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 51/7/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102902)

Tải file Thông báo số  11714/TB-SXD-VLXD

9

11715/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 53/7/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102901)

Tải file Thông báo số  11715/TB-SXD-VLXD

10

11716/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 52/7/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102900)

Tải file Thông báo số  11716/TB-SXD-VLXD

11

11717/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 54/7/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102899)

Tải file Thông báo số  11717/TB-SXD-VLXD

12

11718/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 56/7/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102898)

Tải file Thông báo số  11718/TB-SXD-VLXD

13

11719/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 55/7/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102897)

Tải file Thông báo số  11719/TB-SXD-VLXD

14

11720/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 57/7/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102896)

Tải file Thông báo số  11720/TB-SXD-VLXD

15

11721/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 59/7/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102895)

Tải file Thông báo số  11721/TB-SXD-VLXD

16

11722/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 58/7/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102894)

Tải file Thông báo số  11722/TB-SXD-VLXD

17

11723/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 61/7/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102893)

Tải file Thông báo số  11723/TB-SXD-VLXD

18

11724/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 601/7/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102892)

Tải file Thông báo số  11724/TB-SXD-VLXD

19

11726/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 62/7/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102890)

Tải file Thông báo số  11726/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 106
Tin đã đưa