Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng (các Thông báo số 12919, 12920, 12921, 12922, 12923, 12924, 12925, 12926, 12927, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, 12935, 12936, 12937, 12938, 12939, 12940, 12941, 12942, 12943, 12944, 12945, 12946, 12947, 12948, 12949, 12950, 12951/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 27/12/2021, 07:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 23/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12919/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 181121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103366/vlxd)

Tải file Thông báo số 12919/TB-SXD-VLXD

2

12920/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 161121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103365/vlxd)

Tải file Thông báo số 12920/TB-SXD-VLXD

3

12921/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 161121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103365/vlxd)

Tải file Thông báo số 12921/TB-SXD-VLXD

4

12922/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 131121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103363/vlxd)

Tải file Thông báo số 12922/TB-SXD-VLXD

5

12923/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 141121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103362/vlxd)

Tải file Thông báo số 12923/TB-SXD-VLXD

6

12924/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 151121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103361/vlxd)

Tải file Thông báo số 12924/TB-SXD-VLXD

7

12925/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 111121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103360/vlxd)

Tải file Thông báo số 12925/TB-SXD-VLXD

8

12926/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 121121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103359/vlxd)

Tải file Thông báo số 12926/TB-SXD-VLXD

9

12927/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 071121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103358/vlxd)

Tải file Thông báo số 12927/TB-SXD-VLXD

10

12928/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 081121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103357/vlxd)

Tải file Thông báo số 12928/TB-SXD-VLXD

11

12929/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 091121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103357/vlxd)

Tải file Thông báo số 12929/TB-SXD-VLXD

12

12930/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 101121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103355/vlxd)

Tải file Thông báo số 12930/TB-SXD-VLXD

13

12931/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 061121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103354/vlxd)

Tải file Thông báo số 12931/TB-SXD-VLXD

14

12932/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 021121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103353/vlxd)

Tải file Thông báo số 12932/TB-SXD-VLXD

15

12933/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 031121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103353/vlxd)

Tải file Thông báo số 12933/TB-SXD-VLXD

16

12934/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 041121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103351/vlxd)

Tải file Thông báo số 12934/TB-SXD-VLXD

17

12935/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 051121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103350/vlxd)

Tải file Thông báo số 12935/TB-SXD-VLXD

18

12936/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 011121/2021 ngày 17/12/2021 (BN 2103349/vlxd)

Tải file Thông báo số 12936/TB-SXD-VLXD

19

12937/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 441121/2021 ngày 17/12/2021 (BN 2103395/vlxd)

Tải file Thông báo số 12937/TB-SXD-VLXD

20

12938/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 451121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103394/vlxd)

Tải file Thông báo số 12938/TB-SXD-VLXD

21

12939/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 421121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103393/vlxd)

Tải file Thông báo số 12939/TB-SXD-VLXD

22

12940/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 431121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103392/vlxd)

Tải file Thông báo số 12940/TB-SXD-VLXD

23

12941/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 411121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103391/vlxd)

Tải file Thông báo số 12941/TB-SXD-VLXD

24

12942/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 351121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103390/vlxd)

Tải file Thông báo số 12942/TB-SXD-VLXD

25

12943/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 361121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103389/vlxd)

Tải file Thông báo số 12943/TB-SXD-VLXD

26

12944/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 371121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103388/vlxd)

Tải file Thông báo số 12944/TB-SXD-VLXD

27

12945/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 391121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103387/vlxd)

Tải file Thông báo số 12945/TB-SXD-VLXD

28

12946/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 401121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103386/vlxd)

Tải file Thông báo số 12946/TB-SXD-VLXD

29

12947/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 381121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103385/vlxd)

Tải file Thông báo số 12947/TB-SXD-VLXD

30

12948/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 341121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103384/vlxd)

Tải file Thông báo số 12948/TB-SXD-VLXD

31

12949/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 301121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103383/vlxd)

Tải file Thông báo số 12949/TB-SXD-VLXD

32

12950/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 311121/CBHQ ngày 17/12/2021 (BN 2103382/vlxd)

Tải file Thông báo số 12950/TB-SXD-VLXD

33

12951/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Hùng - Hợp quy 321121/CBHQ Ngày 17/12/2021 (BN 2103381)

Tải file Thông báo số 12951/TB-SXD-VLXD

 

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 228
Tin đã đưa