Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang (các Thông báo số 10338, 10339, 10340, 10341, 10342, 10343, 10344, 10345, 10346, 10347, 10348, 10349, 10350, 10351, 10352, 10353, 10354, 10355, 10356, 10357, 10358, 10359, 10360, 10361, 10362, 10361, 10363, 10364, 10365, 10366, 10367, 10368/TB-SXD-VLXD ngày 01/11/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 01/11/2021, 09:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 01/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

10338/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 32/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số  10338/TB-SXD-VLXD

2

10339/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 30/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10339/TB-SXD-VLXD

3

10340/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 29/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10340/TB-SXD-VLXD

4

10341/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 28/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10341/TB-SXD-VLXD

5

10342/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 27/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10342/TB-SXD-VLXD

6

10343/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 26/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10343/TB-SXD-VLXD

7

10344/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 24/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10344/TB-SXD-VLXD

8

10345/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 25/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10345/TB-SXD-VLXD

9

10346/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 23/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10346/TB-SXD-VLXD

10

10347/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 22/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10347/TB-SXD-VLXD

11

10348/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 32/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10348/TB-SXD-VLXD

12

10349/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 20/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10349/TB-SXD-VLXD

13

10350/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 19/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10350/TB-SXD-VLXD

14

10351/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 17/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10351/TB-SXD-VLXD

15

10352/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 18/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10352/TB-SXD-VLXD

16

10353/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 16/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10353/TB-SXD-VLXD

17

10354/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 14/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10354/TB-SXD-VLXD

18

10355/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 15/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10355/TB-SXD-VLXD

19

10356/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 13/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10356/TB-SXD-VLXD

20

10357/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 12/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10357/TB-SXD-VLXD

21

10358/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 10/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10358/TB-SXD-VLXD

22

10359/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 11/2021/HQ-CMK ngày 21/10/2021

Tải file Thông báo số 10359/TB-SXD-VLXD

23

10360/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 09/2021/HQ-CMK ngày 20/10/2021

Tải file Thông báo số 10360/TB-SXD-VLXD

24

10361/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 08/2021/HQ-CMK ngày 20/10/2021

Tải file Thông báo số 10361/TB-SXD-VLXD

25

10362/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 06/2021/HQ-CMK ngày 20/10/2021

Tải file Thông báo số 10362/TB-SXD-VLXD

26

10363/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 07/2021/HQ-CMK ngày 20/10/2021

Tải file Thông báo số 10363/TB-SXD-VLXD

27

10364/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 05/2021/HQ-CMK ngày 19/10/2021

Tải file Thông báo số 10364/TB-SXD-VLXD

28

10365/TB-SXD-VLXD

 

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 04/2021/HQ-CMK ngày 19/10/2021

Tải file Thông báo số 10365/TB-SXD-VLXD

29

10366/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 03/2021/HQ-CMK ngày 19/10/2021

Tải file Thông báo số 10366/TB-SXD-VLXD

30

10367/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 01/2021/HQ-CMK ngày 01/10/2021

Tải file Thông báo số 10367/TB-SXD-VLXD

31

10368/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 02/2021/HQ-CMK ngày 19/10/2021

Tải file Thông báo số 10368/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 270
Tin đã đưa