Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TM Cao Minh Khang (các Thông báo số 11386, 11387, 11388, 11389, 11390, 11391, 11392, 11393, 11394, 11395, 11396, 11397, 11398, 11399, 11400, 11408, 11409, 11410, 11411, 11412, 11413, 11414, 11415, 11416, 11417/TB-SXD-VLXD ngày 18/11/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 18/11/2021, 03:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TM Cao Minh Khang, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

11386/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 112/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102821)

Tải file Thông báo số 11386/TB-SXD-VLXD

2

11387/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 110/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102857)

Tải file Thông báo số 11387/TB-SXD-VLXD

3

11388/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 108/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102823)

Tải file Thông báo số 11388/TB-SXD-VLXD

4

11389/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 109/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102824)

Tải file Thông báo số 11389/TB-SXD-VLXD

5

11390/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 107/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102825)

Tải file Thông báo số 11390/TB-SXD-VLXD

6

11391/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 105/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102826)

Tải file Thông báo số 11391/TB-SXD-VLXD

7

11392/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 106/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102827)

11392/TB-SXD-VLXD

8

11393/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 104/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102828)

Tải file Thông báo số 11393/TB-SXD-VLXD

9

11394/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 103/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102829)

Tải file Thông báo số 11394/TB-SXD-VLXD

10

11395/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 102/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102830)

Tải file Thông báo số 11395/TB-SXD-VLXD

11

11396/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 101/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102831)

Tải file Thông báo số 11396/TB-SXD-VLXD

12

11397/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 100/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102832)

Tải file Thông báo số 11397/TB-SXD-VLXD

13

11398/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 99/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102833)

Tải file Thông báo số 11398/TB-SXD-VLXD

14

11399/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 97/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102834)

Tải file Thông báo số 11399/TB-SXD-VLXD

15

11400/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 98/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102835)

Tải file Thông báo số 11400/TB-SXD-VLXD

16

11408/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 81/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102857)

Tải file Thông báo số 11408/TB-SXD-VLXD

17

11409/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 80/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102853)

Tải file Thông báo số 11409/TB-SXD-VLXD

18

11410/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 79/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102854)

Tải file Thông báo số 11410/TB-SXD-VLXD

19

11411/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 78/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102855)

Tải file Thông báo số 11411/TB-SXD-VLXD

20

11412/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 77/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102856)

Tải file Thông báo số 11412/TB-SXD-VLXD

21

11413/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TM Cao Minh Khang - Hợp quy 76/7/2021/HQ-CMK ngày 09/11/2021 (BN 2102857)

Tải file Thông báo số 11413/TB-SXD-VLXD

22

11414/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 75/7/2021/hq-cmk ngày 09/11/2021 (BN 2102858)

Tải file Thông báo số 11414/TB-SXD-VLXD

23

11415/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 74/7/2021/hq-cmk ngày 09/11/2021 (BN 2102859)

Tải file Thông báo số 11415/TB-SXD-VLXD

24

11416/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 73/7/2021/hq-cmk ngày 09/11/2021 (BN 2102860)

Tải file Thông báo số 11416/TB-SXD-VLXD

25

11417/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang - Hợp quy 72/7/2021/hq-cmk ngày 09/11/2021 (BN 2102861)

Tải file Thông báo số 11417/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 184
Tin đã đưa