Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy (các Thông báo số 12906, 12907, 12908, 12909, 12910, 12911, 12912, 12913, 12914, 12915, 12916, 12917, 12918, 12980, 12981, 12983, 12984, 12985, 12986, 12987, 12988, 12989, 12990, 12991, 12991, 12993, 12994, 12995, 12996, 12997, 12998, 12999/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 23/12/2021, 08:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 23/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12906/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy - Hợp quy 0501/2021 ngày 07/12/2021 (BN 2103348/VLXD)

Tải file Thông báo số 12906/TB-SXD-VLXD

2

12907/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy - Hợp quy 0101/2021 ngày 07/12/2021 (BN 2103347/VLXD)

Tải file Thông báo số 12907/TB-SXD-VLXD

3

12908/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy - Hợp quy 0705/2021 ngày 08/12/2021 (BN 2103346/VLXD)

Tải file Thông báo số 12908/TB-SXD-VLXD

4

12909/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy - Hợp quy 0201/2021 ngày 07/12/2021 (BN 2103345/VLXD)

Tải file Thông báo số 12909/TB-SXD-VLXD

5

12910/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy - Hợp quy 0301/2021 ngày 07/12/2021 (BN 2103344/VLXD)

Tải file Thông báo số 12910/TB-SXD-VLXD

6

12911/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy - Hợp quy 0401/2021 ngày 07/12/2021 (BN 2103343/VLXD)

Tải file Thông báo số 12911/TB-SXD-VLXD

7

12912/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy - Hợp quy 0405/2021 ngày 07/12/2021 (BN 2103342/VLXD)

Tải file Thông báo số 12912/TB-SXD-VLXD

8

12913/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy - Hợp quy 0505/2021 ngày 08/12/2021 (BN 2103341/VLXD)

Tải file Thông báo số 12913/TB-SXD-VLXD

9

12914/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy - Hợp quy 0601/2021 ngày 07/12/2021 (BN 2103340/VLXD)

Tải file Thông báo số 12914/TB-SXD-VLXD

10

12915/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy - Hợp quy 0605/2021 ngày 08/12/2021 (BN 2103339/VLXD)

Tải file Thông báo số 12915/TB-SXD-VLXD

11

12916/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy - Hợp quy 0805/2021 ngày 08/12/2021 (BN 2103338/VLXD)

Tải file Thông báo số 12916/TB-SXD-VLXD

12

12917/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy - Hợp quy 0106/2021 ngày 08/12/2021 (BN 2103337/VLXD)

Tải file Thông báo số 12917/TB-SXD-VLXD

13

12918 /TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TMDV XNK Tường Vy - Hợp quy 0204/2021 ngày 08/12/2021 (BN 2103336/VLXD)

Tải file Thông báo số 12918/TB-SXD-VLXD

14

12980/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0608/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103322/VLXD)

Tải file Thông báo số 12980/TB-SXD-VLXD

15

12981/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0508/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103321/VLXD)

Tải file Thông báo số 12981/TB-SXD-VLXD

16

12983/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0308/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103319/VLXD)

Tải file Thông báo số 12983/TB-SXD-VLXD

17

12984/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0208/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103318/VLXD)

Tải file Thông báo số 12984/TB-SXD-VLXD

18

12985/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0108/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103317/VLXD)

Tải file Thông báo số 12985/TB-SXD-VLXD

19

12986/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0307/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103316/VLXD)

Tải file Thông báo số 12986/TB-SXD-VLXD

20

12987/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0207/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103315/VLXD)

Tải file Thông báo số 12987/TB-SXD-VLXD

21

12988/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0107/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103314/VLXD)

Tải file Thông báo số 12988/TB-SXD-VLXD

22

12989/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 1206/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103313/VLXD)

Tải file Thông báo số 12989/TB-SXD-VLXD

23

12990/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 1106/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103312/VLXD)

Tải file Thông báo số 12990/TB-SXD-VLXD

24

12991/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 1006/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103311/VLXD)

Tải file Thông báo số 12991/TB-SXD-VLXD

25

12992/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0906/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103310/VLXD)

Tải file Thông báo số 12992/TB-SXD-VLXD

26

12993/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0806/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103309/VLXD)

Tải file Thông báo số 12993/TB-SXD-VLXD

27

12994/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0706/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103308/VLXD)

Tải file Thông báo số 12994/TB-SXD-VLXD

28

12995/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0606/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103307/VLXD)

Tải file Thông báo số 12995/TB-SXD-VLXD

29

12996/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0506/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103306/VLXD)

Tải file Thông báo số 12996/TB-SXD-VLXD

30

12997/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0406/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103305/VLXD)

Tải file Thông báo số 12997/TB-SXD-VLXD

31

12998/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0306/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103304/VLXD)

Tải file Thông báo số 12998/TB-SXD-VLXD

32

12999/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy - Hợp quy 0206/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103303/VLXD)

Tải file Thông báo số 12999/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 172
Tin đã đưa