Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường (các Thông báo số 12444, 12445, 12446, 12447, 12448, 12449, 12450, 12451, 12452, 12453, 12454, 12455/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 17/12/2021, 06:37 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12444/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 47C-CBCT/2021 ngày 16/11/2021

Tải file Thông báo số 12444/TB-SXD-VLXD

2

12445/TB-SXD-VLXD

 

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 49C-CBCT/2021 ngày 16/11/2021

Tải file Thông báo số 12445/TB-SXD-VLXD

3

12446/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 48C-CBCT/2021 ngày 16/11/2021

Tải file Thông báo số 12446/TB-SXD-VLXD

4

12447/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 50C-CBCT/2021 ngày 16/11/2021

Tải file Thông báo số 12447/TB-SXD-VLXD

5

12448/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 52C-CBCT/2021 ngày 16/11/2021

Tải file Thông báo số 12448/TB-SXD-VLXD

6

12449/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 53C-CBCT/2021 ngày 16/11/2021

Tải file Thông báo số 12449/TB-SXD-VLXD

7

12450/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 54C-CBCT/2021 ngày 16/11/2021

Tải file Thông báo số 12450/TB-SXD-VLXD

8

12451/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 56C-CBCT/2021 ngày 19/11/2021

Tải file Thông báo số 12451/TB-SXD-VLXD

9

12452/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 57C-CBCT/2021 ngày 16/11/2021

Tải file Thông báo số 12452/TB-SXD-VLXD

10

12453/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhập hồ sơ công bố hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 55C-CBCT/2021 ngày 23/11/2021

Tải file Thông báo số 12453/TB-SXD-VLXD

11

12454/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhập hồ sơ công bố hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 59C-CBCT/2021 ngày 23/11/2021

Tải file Thông báo số 12454/TB-SXD-VLXD

12

12455/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhập hồ sơ công bố hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường - Hợp quy 60C-CBCT/2021 ngày 23/11/2021

Tải file Thông báo số 12455/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 237
Tin đã đưa