Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng nhập khẩu của Công ty TNHH FM TRADING (Các Thông báo số 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795/TB-SXD-VLXD ngày 28/6/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 29/06/2022, 03:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Các Thông báo số 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 150
Tin đã đưa