Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ (các Thông báo số 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 23/02/2022, 00:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/02/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

1699/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ - Hợp quy 2721A-GUOCCER/CB-RT ngày 25/01/2022

Tải Thông báo số 1699/TB-SXD-VLXD

2

1700/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ - Hợp quy 2721B-GUOCERA-RT ngày 25/01/2022

Tải Thông báo số 1700/TB-SXD-VLXD

3

1701/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ - Hợp quy 2921A-GUOCERA-RT ngày 25/01/2022

Tải Thông báo số 1701/TB-SXD-VLXD

4

1702/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ - Hợp quy 221B-GUOCERA-RT ngày 25/01/2022

Tải Thông báo số 1702/TB-SXD-VLXD

5

1703/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ - Hợp quy 3021A-GUOCERA-RT ngày 25/01/2022

Tải Thông báo số 1703/TB-SXD-VLXD

6

1704/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ - Hợp quy 3121A-GUOCERA-RT ngày 25/01/2022

Tải Thông báo số 1704/TB-SXD-VLXD

7

1705/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ - Hợp quy 3221A-GUOCERA-RT ngày 25/01/2022

Tải Thông báo số 1705/TB-SXD-VLXD

8

1706/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ - Hợp quy 3121B-GUOCERA/CB-RT ngày 25/01/2022

Tải Thông báo số 1706/TB-SXD-VLXD

9

1707/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ - Hợp quy 3321B-GUOCERA/CB-RT ngày 25/01/2022

Tải Thông báo số 1707/TB-SXD-VLXD

10

1708/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ - Hợp quy 3321A-GUOCERA/CB-RT ngày 25/01/2022

Tải Thông báo số 1708/TB-SXD-VLXD

11

1709/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ - Hợp quy 3321B-GUOCERA/CB-RT ngày 25/01/2022

Tải Thông báo số 1709/TB-SXD-VLXD

12

1710/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ - Hợp quy 3421A-GUOCERA/CB-RT ngày 25/01/2022

Tải Thông báo số 1710/TB-SXD-VLXD

13

1711/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ - Hợp quy 3521A-GUOCERA/CB-RT ngày 25/01/2022

Tải Thông báo số 1711/TB-SXD-VLXD

14

1712/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ - Hợp quy 3421B-GUOCERA/CB-RT ngày 25/01/2022

Tải Thông báo số 1712/TB-SXD-VLXD

15

1713/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ - Hợp quy 3721A-GUOCERA/CB-RT ngày 25/01/2022

Tải Thông báo số 1713/TB-SXD-VLXD

16

1714/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH RITA VÕ - Hợp quy 3721B-GUOCERA/CB-RT ngày 25/01/2022

Tải Thông báo số 1714/TB-SXD-VLXD 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 190
Tin đã đưa