Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT (các Thông báo số 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 23/02/2022, 01:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/02/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

1722/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT - Hợp quy 022201/CBHQ/CPGSV ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1722/TB-SXD-VLXD

2

1723/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT - Hợp quy 022202/CBHQ/CPGSV ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1723/TB-SXD-VLXD

3

1724/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT - Hợp quy 3062201/CBHQ/CPGSV ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1724/TB-SXD-VLXD

4

1725/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT - Hợp quy 062202/CBHQ/CPGSV ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1725/TB-SXD-VLXD

5

1726/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT - Hợp quy 152201/CBHQ/CPGSV ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1726/TB-SXD-VLXD

6

1727/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT - Hợp quy 152202/CBHQ/CPGSV ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1727/TB-SXD-VLXD

7

1728/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT - Hợp quy 3672102/CBHQ/CPGSV ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1728/TB-SXD-VLXD

8

1729/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT - Hợp quy 3672101/CBHQ/CPGSV ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1729/TB-SXD-VLXD

9

1730/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT - Hợp quy 3792101/CBHQ/CPGSV ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1730/TB-SXD-VLXD

10

1731/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT - Hợp quy 3792102/CBHQ/CPGSV ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1731/TB-SXD-VLXD

11

1732/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT - Hợp quy 3792103/CBHQ/CPGSV ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1732/TB-SXD-VLXD

12

1733/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT - Hợp quy 3792104/CBHQ/CPGSV ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1733/TB-SXD-VLXD

13

1734/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT - Hợp quy 3792105/CBHQ/CPGSV ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1734/TB-SXD-VLXD

14

1735/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT - Hợp quy 3792106/CBHQ/CPGSV ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1735/TB-SXD-VLXD

15

1736/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY CP QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT - Hợp quy 3792107/CBHQ/CPGSV ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1736/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 181
Tin đã đưa