Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700/TB-SXD-VLXD ngày 18/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 21/01/2022, 07:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

687/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy số 3142101/CBHQ/CPGSV ngày 03/01/2022

Tải Thông báo số 687/TB-SXD-VLXD

2

688/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy số 3182101/CBHQ/CPGSV ngày 03/01/2022

Tải Thông báo số 688/TB-SXD-VLXD

3

689/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy số 3182102/CBHQ/CPGSV ngày 03/01/2022

Tải Thông báo số 689/TB-SXD-VLXD

4

690/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy số 3132101/CBHQ/CPGSV ngày 05/01/2022

Tải Thông báo số 690/TB-SXD-VLXD

5

691/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy số 3132102/CBHQ/CPGSV ngày 03/01/2022

Tải Thông báo số 691/TB-SXD-VLXD

6

692/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy số 3152101/CBHQ/CPGSV ngày 03/01/2022

Tải Thông báo số 692/TB-SXD-VLXD

7

693/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy số 3732101/CBHQ/CPGSV ngày 03/01/2022

Tải Thông báo số 693/TB-SXD-VLXD

8

694/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy số 3462101/CBHQ/CPGSV ngày 03/01/2022

Tải Thông báo số 694/TB-SXD-VLXD

9

695/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy số 3722101/CBHQ/CPGSV ngày 03/01/2022

Tải Thông báo số 695/TB-SXD-VLXD

10

696/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy số 3722102/CBHQ/CPGSV ngày 03/01/2022

Tải Thông báo số 696/TB-SXD-VLXD

11

697/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu -Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy số 3722103/CBHQ/CPGSV ngày 03/01/2022

Tải Thông báo số 697/TB-SXD-VLXD

12

698/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy số 3172101/CBHQ/CPGSV ngày 03/01/2022

Tải Thông báo số 698/TB-SXD-VLXD

13

699/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy số 3542101/CBHQ/CPGSV ngày 03/01/2022

Tải Thông báo số 699/TB-SXD-VLXD

14

700/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy số 3532101/CBHQ/CPGSV ngày 03/01/2022

Tải Thông báo số 700/TB-SXD-VLXD 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 148
Tin đã đưa