Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH RITA Võ (các Thông báo số 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 21/01/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH RITA Võ, như sau:
 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

76/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA Võ - Hợp quy 1521A-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103614)

Tải Thông báo số 76/TB-SXD-VLXD

2

77/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA Võ - Hợp quy 1421A-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103615)

Tải Thông báo số 77/TB-SXD-VLXD

3

78/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA Võ - Hợp quy 1321B-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103616)

Tải Thông báo số 78/TB-SXD-VLXD

4

80/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA Võ - Hợp quy 1321A-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103617)

Tải Thông báo số 80/TB-SXD-VLXD

5

81/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA Võ - Hợp quy 1221C-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103618)

Tải Thông báo số 81/TB-SXD-VLXD

6

82/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA Võ - Hợp quy 1221B-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103619)

Tải Thông báo số 82/TB-SXD-VLXD

7

83/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA Võ - Hợp quy 1221A-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103620)

Tải Thông báo số 83/TB-SXD-VLXD

8

84/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA Võ - Hợp quy 1121C-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103621)

Tải Thông báo số 84/TB-SXD-VLXD

9

85/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 1121B-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 ( BN 2104622)

Tải Thông báo số 85/TB-SXD-VLXD

10

86/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 1121A-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2104623)

Tải Thông báo số 86/TB-SXD-VLXD

11

87/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 1021C-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2104622)

Tải Thông báo số 87/TB-SXD-VLXD

12

88/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 1021B-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2104625)

Tải Thông báo số 88/TB-SXD-VLXD

13

89/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 1021A-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2104626)

Tải Thông báo số 89/TB-SXD-VLXD

14

90/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 0921B-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2104627)

Tải Thông báo số 90/TB-SXD-VLXD

15

91/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 0921A-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2104628)

Tải Thông báo số 91/TB-SXD-VLXD

16

92/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 0821B-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2104629)

Tải Thông báo số 92/TB-SXD-VLXD

17

93/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 0821A-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2104630)

Tải Thông báo số 93/TB-SXD-VLXD

18

94/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 0721C-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2104631)

Tải Thông báo số 94/TB-SXD-VLXD

19

95/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 0721B-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2104632)

Tải Thông báo số 95/TB-SXD-VLXD

20

96/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 0721A-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103633)

Tải Thông báo số 96/TB-SXD-VLXD

21

97/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 1621A-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103642)

Tải Thông báo số 97/TB-SXD-VLXD

22

98/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 1621B-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103643)

Tải Thông báo số 98/TB-SXD-VLXD

23

99/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 1721A-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103644)

Tải Thông báo số 99/TB-SXD-VLXD

24

100/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 1721C-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103645)

Tải Thông báo số 100/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 94
Tin đã đưa