Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sagittarius VN (các Thông báo số 11360, 11361, 11362, 11363, 11364, 11365, 11366, 11367, 11368, 11369, 11370, 11371, 11372, 11373, 11374, 11375, 11376, 11377, 11378, 11379/TB-SXD-VLXD ngày 17/11/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 17/11/2021, 06:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 17/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sagittarius VN, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

11360/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 10.5.2021/HQ-ACC/KQ1/SGR-02 NGÀY 04/11/2021

Tải file Thông báo số 11386/TB-SXD-VLXD

2

11361/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 10.5.2021/HQ-ACC/KQ2/SGR-02 NGÀY 04/11/2021

Tải file Thông báo số 11361/TB-SXD-VLXD

3

11362/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 10.5.2021/HQ-ACC/KQ1/SGR-03 NGÀY 04/11/2021

Tải file Thông báo số 11362/TB-SXD-VLXD

4

11363/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 18.5.2021/HQ-ACC/KQ1/SGR-04 NGÀY 04/11/2021

Tải file Thông báo số 11363/TB-SXD-VLXD

5

11364/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 18.5.2021/HQ-ACC/KQ2/SGR-04 NGÀY 04/11/2021

Tải file Thông báo số 11364/TB-SXD-VLXD

6

11365/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 25.5.2021/HQ-ACC/KQ1/SGR-06 NGÀY 05/11/2021

Tải file Thông báo số 11365/TB-SXD-VLXD

7

11366/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 25.5.2021/HQ-ACC/KQ2/SGR-06 NGÀY 05/11/2021

Tải file Thông báo số 11366/TB-SXD-VLXD

8

11367/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 28.6.2021/HQ-ACC/KQ2/SGR-08 NGÀY 05/11/2021

Tải file Thông báo số 11367/TB-SXD-VLXD

9

11368/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 28.6.2021/HQ-ACC/KQ/SGR-08 NGÀY 05/11/2021

Tải file Thông báo số 11368/TB-SXD-VLXD

10

11369/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 22.6.2021/HQ-ACC/KQ/SGR-07 NGÀY 05/11/2021

Tải file Thông báo số 11369/TB-SXD-VLXD

11

11370/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 21.6.2021/HQ-ACC/KQ/SGR-06 NGÀY 05/11/2021

Tải file Thông báo số 11370/TB-SXD-VLXD

12

11371/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 18.6.2021/HQ-ACC/KQ2/SGR-04 NGÀY 05/11/2021

Tải file Thông báo số 11371/TB-SXD-VLXD

13

11372/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 31.5.2021/HQ-ACC/KQ1/SGR-04 NGÀY 05/11/2021

Tải file Thông báo số 11372/TB-SXD-VLXD

14

11373/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 18.6.2021/HQ-ACC/KQ2/SGR-05 NGÀY 05/11/2021

Tải file Thông báo số 11373/TB-SXD-VLXD

15

11374/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 18.6.2021/HQ-ACC/KQ1/SGR-05 NGÀY 05/11/2021

Tải file Thông báo số 11374/TB-SXD-VLXD

16

11375/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 17.6.2021/HQ-ACC/KQ/SGR-03 NGÀY 05/11/2021

Tải file Thông báo số 11375/TB-SXD-VLXD

17

11376/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 3.6.2021/HQ-ACC/KQ2/SGR-01 NGÀY 05/11/2021

Tải file Thông báo số 11376/TB-SXD-VLXD

18

11377/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 3.6.2021/HQ-ACC/KQ1/SGR-01 NGÀY 05/11/2021

Tải file Thông báo số 11377/TB-SXD-VLXD

19

11378/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 31.5.2021/HQ-ACC/KQ2/SGR-11 NGÀY 05/11/2021

Tải file Thông báo số 11378/TB-SXD-VLXD

20

11379/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Sagittarius VN - Hợp quy 31.5.2021/HQ-ACC/KQ1/SGR-11 NGÀY 05/11/2021

Tải file Thông báo số 11379/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 116
Tin đã đưa