Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Long (các Thông báo số 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838/TB-SXD-VLXD ngày 24/02/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 24/02/2022, 01:45 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/02/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Long, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

1827/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình ( profile ) nhôm và hợp kim nhôm nhập khẩu - Công bố hợp quy số 23-X-HUNGLONG21 ngày 12/01/2021 của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Long

Tải Thông báo số 1827/TB-SXD-VLXD

2

1828/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình ( profile ) nhôm và hợp kim nhôm nhập khẩu - Công bố hợp quy số 24-X-HUNGLONG21 ngày 19/01/2021 của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Long

Tải Thông báo số 1828/TB-SXD-VLXD

3

1829/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu hợp quy số 25-X-HUNGLONG21 ngày 19/01/2021 của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Long

Tải Thông báo số 1829/TB-SXD-VLXD

4

1830/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu hợp quy số 26-X-HUNGLONG21 ngày 19/01/2021 của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Long

Tải Thông báo số 1830/TB-SXD-VLXD

5

1831/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình ( profile ) nhôm và hợp kim nhôn nhập khẩu - Công bố hợp quy số 27-X-HUNGLONG21 ngày 19/01/2021 của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Long

Tải Thông báo số 1831/TB-SXD-VLXD

6

1832/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu hợp quy số 28-X-HUNGLONG21 ngày 19/01/2021 của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Long

Tải Thông báo số 1832/TB-SXD-VLXD

7

1833/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu hợp quy số 29-X-HUNGLONG21 ngày 19/01/2021 của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Long

Tải Thông báo số 1833/TB-SXD-VLXD

8

1834/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu hợp quy số 30-X-HUNGLONG21 ngày 19/01/2021 của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Long

Tải Thông báo số 1834/TB-SXD-VLXD

9

1835/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu hợp quy số 31-X-HUNGLONG21 ngày 19/01/2021 của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Long

Tải Thông báo số 1835/TB-SXD-VLXD

10

1836/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu hợp quy số 32-X-HUNGLONG21 ngày 19/01/2021 của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Long

Tải Thông báo số 1836/TB-SXD-VLXD

11

1837/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu hợp quy số 33-X-HUNGLONG21 ngày 19/01/2021 của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Long

Tải Thông báo số 1837/TB-SXD-VLXD

12

1838/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu hợp quy số 34-X-HUNGLONG21 ngày 19/01/2021 của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Long

Tải Thông báo số 1838/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 142
Tin đã đưa