Công bố giá vật liệu xây dựng

Hướng dẫn mẫu biểu tham gia công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (15/09/2020)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2020 (13/07/2020)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2020 (07/04/2020)
Thông báo số 16924/TB-SXD-VLXD ngày 26/12/2019 về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2019 (30/12/2019)
Mẫu công văn đề nghị công bố giá vật liệu xây dựng (27/11/2019)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2019 (07/10/2019)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2019 (Thông báo số 8880/TB-SXD-VLXD ngày 19/7/2019 của Sở Xây dựng) (18/07/2019)
Hướng dẫn tham gia công bố giá vật liệu và trang trí nội thất định kỳ tại Sở Xây dựng (Công văn số 2200/SXD-VLXD ngày 05/3/2015 của Sở Xây dựng) (07/07/2019)
Công bố giá vật liệu xây dựng quý I/2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (04/04/2019)
Thông báo về báo cáo tình hình hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng năm 2018 và chuyển đổi từ Quyết định sang Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (14/02/2019)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV năm 2018 (06/01/2019)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III năm 2018 (27/11/2018)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý II/2018 (02/08/2018)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I năm 2018 (11/04/2018)
Công bố Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý IV năm 2017 (02/01/2018)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý III năm 2017 (19/10/2017)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý II năm 2017 (19/07/2017)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý I năm 2017 (19/04/2017)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý I năm 2017 (16/04/2017)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý IV năm 2016 (24/01/2017)