Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý I năm 2016 (24/04/2016)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý IV năm 2015 (26/01/2016)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III năm 2015 (26/10/2015)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II năm 2015 (26/07/2015)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I năm 2015 (24/04/2015)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/01/2015)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/12/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/11/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/10/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/09/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/08/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/07/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/06/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 4 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/05/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 3 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/04/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 2 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/03/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 1 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/02/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/01/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/12/2013)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/11/2013)