Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 8/2023 (05/09/2023)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 7/2023 (03/08/2023)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6/2023 (04/07/2023)
Thông báo số 7720/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2023 của Sở Xây dựng v/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5/2023 (01/06/2023)
Thông báo số 6043/TB-SXD-VLXD ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng về việc v/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 4/2023 (28/04/2023)
Thông báo số 4442/TB-SXD-VLXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng v/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 3/2023 (03/04/2023)
Thông báo số 2620/TB-SXD-VLXD ngày 28/02/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 02/2023 (02/03/2023)
Thông báo số 1154/TB-SXD-VLXD ngày 31/01/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 01/2023 (07/02/2023)
Thông báo số 18541/TB-SXD-VLXD ngày 30/12/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 12/2022, điều chỉnh tháng 11/2022 (03/01/2023)
Thông báo số 16712/TB-SXD-VLXD ngày 30/11/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 11/2022 (01/12/2022)
Thông báo số 14995/TB-SXD-VLXD ngày 31/10/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10/2022 (01/11/2022)
Thông báo số 14020/TB-SXD-VLXD ngày 14/10/2022 của của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2022 (18/10/2022)
Thông báo số 9267/TB-SXD-VLXD ngày 18/07/2022 của Sở Xây dựng v/v công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2022 (bổ sung) (20/07/2022)
Thông báo số 4894/TB-SXD-VLXD ngày 09/5/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2022 (13/05/2022)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2022 (Thông báo số 3395/TB-SXD-VLXD ngày 13/4/2022 của Sở Xây dựng) (14/04/2022)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2021 (Thông báo số 523/TB-SXD-VLXD ngày 14/01/2022) (14/01/2022)
Thông báo số 11452/TB-SXD-VLXD ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh Thông báo số 9630/TB-SXD-VLXD ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Sở Xây dựng về công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2021 (bổ sung). (25/11/2021)
Thông báo số 9630/TB-SXD-VLXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2021 (bổ sung) (18/10/2021)
Công văn số 9328/SXD-VLXD ngày 07/10/2021 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (07/10/2021)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2021 (07/09/2021)