Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

Thông báo số 2588/TB-SXD-VLXD ngày 28/02/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính Thông báo 14706/TB-SXD-VLXD Ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu của Công ty CP BM Window (28/02/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Vạn Xuân (Các Thông báo số 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921/TB-SXD-VLXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng) (30/01/2023)
Thông báo số 596/TB-SXD-VLXD ngày 11/01/2023 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thiên Phú (18/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905/TB-SXD-VLXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng) (18/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Giang Khang (Các Thông báo số 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715/TB-SXD-VLXD ngày 12/01/2023 của Sở Xây dựng) (17/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627/TB-SXD-VLXD ngày 11/01/2023 của Sở Xây dựng) (16/01/2023)
Thông báo số 597/TB-SXD-VLXD ngày 11/01/2023 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (16/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu GI HAN (Các Thông báo số 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642/TB-SXD-VLXD ngày 11/01/2023 của Sở Xây dựng) (16/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy (Các Thông báo số 598, 599, 600, 601, 602/TB-SXD-VLXD ngày 11/01/2023 của Sở Xây dựng) (16/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty CP NOVA E&C (Các Thông báo số 590, 591/TB-SXD-VLXD ngày 11/01/2023 của Sở Xây dựng) (16/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Sài Gòn Hưng Thịnh (Các Thông báo số 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 751, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762/TB-SXD-VLXD ngày 12/01/2023 của Sở Xây dựng) (16/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy (Các Thông báo số 353, 354/TB-SXD-VLXD ngày 06/01/2023 của Sở Xây dựng) (09/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Exim Stones (Các Thông báo số 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2023 của Sở Xây dựng) (09/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Exim Stones (Các Thông báo số 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384/TB-SXD-VLXD ngày 06/01/2023 của Sở Xây dựng) (09/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV EXIM STONES (Các Thông báo số 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2023 của Sở Xây dựng) (09/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2023 của Sở Xây dựng) (09/01/2023)
Thông báo số 220/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2023 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Tô Thành Phát (09/01/2023)
Thông báo số 219/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2023 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (09/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Một thành viên Exim Stones (Các Thông báo số 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2023 của Sở Xây dựng) (09/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV NMK (Các Thông báo số 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2023 của Sở Xây dựng) (09/01/2023)