Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 12807, 12808, 12809, 12810, 12811, 12812, 12813, 12814, 12815, 12816, 12817, 12818, 12819, 12820, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12840, 12841, 12842, 12843, 12844, 12845, 12846, 12847, 12848, 12849, 12800, 12801, 12802, 12803/TB-SXD-VLXD ngày 21/09/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 22/09/2022, 03:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Các Thông báo số 12800, 12801, 12802, 12803/TB-SXD-VLXD;

- Các Thông báo số 12807, 12808, 12809, 12810, 12811, 12812, 12813, 12814, 12815, 12816, 12817, 12818, 12819, 12820, 12821, 12822, 12823, 12824, 12825, 12826, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 12838, 12839, 12840, 12841, 12842, 12843, 12844, 12845, 12846, 12847, 12848, 12849/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 111
Tin đã đưa