Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Cao Minh Khang (Các Thông báo số 8185, 8186, 8187, 8188, 8189, 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8195, 8196, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 8209, 8210, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8218, 8219, 8220, 8221, 8222/TB-SXD-VLXD ngày 04/7/2022 của Sở Xây dựng) (06/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (Các Thông báo số 8183, 8184/TB-SXD-VLXD ngày 04/7/2022 của Sở Xây dựng) (06/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang (Các Thông báo số 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8171, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180, 8181, 8182/TB-SXD-VLXD ngày 04/7/2022 của Sở Xây dựng) (06/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Cao Minh Khang (Các Thông báo số 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8128, 8129, 8130, 8131, 8132, 8133, 8134, 8135, 8136/TB-SXD-VLXD ngày 01/7/2022 của Sở Xây dựng) (06/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt (Các Thông báo số 8067, 8068, 8069, 8070, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8079, 8080, 8081, 8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100/TB-SXD-VLXD ngày 01/7/2022 của Sở Xây dựng) (06/07/2022)
Thông báo số 8066/TB-SXD-VLXD ngày 01/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Tuấn Thắng (06/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang (Các Thông báo số 8344, 8345, 8346, 8347, 8348, 8349, 8350, 8351, 8352, 8353, 8534, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8369, 8370, 8371, 8372, 8373, 8374, 8375, 8376, 8377, 8378, 8379, 8380, 8381/TB-SXD-VLXD ngày 05/07/2022 của Sở Xây dựng) (06/07/2022)
Thông báo số 7892/TB-SXD-VLXD ngày 30/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (30/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 7829, 7830, 7831, 7832/TB-SXD-VLXD ngày 29/6/2022 của Sở Xây dựng) (30/06/2022)
Thông báo số 7828/TB-SXD-VLXD ngày 29/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính & Gương Phương Nam (30/06/2022)
Thông báo số 7827/TB-SXD-VLXD ngày 29/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Vĩnh Phú Quý (30/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH VIỆT CA MAPLE (Các Thông báo số 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820/TB-SXD-VLXD ngày 28/6/2022 của Sở Xây dựng) (30/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng nhập khẩu của Công ty TNHH FM TRADING (Các Thông báo số 7761, 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7772, 7773, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795/TB-SXD-VLXD ngày 28/6/2022 của Sở Xây dựng) (29/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu của Công ty Cổ phần Asia World (Các Thông báo số 7726, 7727, 7728/TB-SXD-VLXD ngày 27/6/2022 của Sở Xây dựng) (29/06/2022)
Thông báo số 7725/TB-SXD-VLXD ngày 27/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp sản xuất trong nước của Công ty CP ALLYBUILD VIỆT NAM (29/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Uyên Nam Phát (Các Thông báo số 7679, 7780, 7681/TB-SXD-VLXD ngày 27/6/2022 của Sở Xây dựng) (28/06/2022)
Thông báo số 7660/TB-SXD-VLXD ngày 27/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (28/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Phát Đạt House (Các Thông báo số 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7677, 7678/TB-SXD-VLXD ngày 27/6/2022 của Sở Xây dựng) (28/06/2022)
Thông báo thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668/TB-SXD-VLXD ngày 27/6/2022 của Sở Xây dựng) (28/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Thương mại Đá hoa cương Đông Á (Các Thông báo số 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7617/TB-SXD-VLXD ngày 24/6/2022 của Sở Xây dựng) (24/06/2022)