Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Gạch men Phương Nam (Các Thông báo số 15695,15696/TB-SXD-VLXD ngày 10/11/2022 của Sở Xây dựng) (14/11/2022)
Thông báo số 15694/TB-SXD-VLXD ngày 10/11/2022 của Sở Xây dựng về việc đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH EURO CERAMICS (14/11/2022)
Thông báo số 15693/TB-SXD-VLXD ngày 10/11/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Đông Như (14/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Đá Thành Đạt (Các Thông báo số 15614, 15615, 15616, 15617, 15618, 15619, 15620, 15621, 15622, 15623, 15624, 15625, 15626, 15627, 15628/TB-SXD-VLXD ngày 14/11/2022 của Sở Xây dựng) (14/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt (Các Thông báo số 15482, 15483, 15484, 15485, 15486/TB-SXD-VLXD ngày 08/11/2022 của Sở Xây dựng) (08/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Huy Phát Alder (Các Thông báo số 15422, 15423, 15424, 15425, 15426, 15427, 15428, 15429, 15430, 15431, 15432, 15433, 15434, 15435, 15436, 15437, 15438, 15439, 15440, 15441, 15442, 15443, 15444, 15445, 15446/TB-SXD-VLXD ngày 07/11/2022 của Sở Xây dựng) (08/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy (Các Thông báo số 15418, 15419, 15420,15421/TB-SXD-VLXD ngày 07/11/2022 của Sở Xây dựng) (08/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Sài Gòn Hưng Thịnh (Các Thông báo số 15313, 15314, 15315, 15316, 15317, 15318, 15319, 15320, 15321, 15322, 15323, 15324, 15325, 15326, 15327, 15328, 15329, 15330, 15331, 15332, 15333, 15334, 15335, 15336, 15337, 15338, 15339, 15340, 15341, 15342, 15343/TB-SXD-VLXD ngày 03/11/2022 của Sở Xây dựng) (08/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 15306, 15307, 15308, 15309, 15310, 15311, 15312, 15312/TB-SXD-VLXD ngày 03/11/2022 của Sở Xây dựng) (08/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Tuấn Thanh (Các Thông báo số 15294, 15295, 15296, 15297, 15298, 15299, 15300, 15301, 15302, 15303, 15304, 15305/TB-SXD-VLXD ngày 03/11/2022 của Sở Xây dựng) (08/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 15290, 15291, 15292, 15293/TB-SXD-VLXD ngày 03/11/2022 của Sở Xây dựng) (08/11/2022)
Thông báo số 15289/TB-SXD-VLXD ngày 03/11/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (08/11/2022)
Thông báo số 15288/TB-SXD-VLXD ngày 03/11/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (08/11/2022)
Thông báo số 15287/TB-SXD-VLXD ngày 03/11/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần BM Windows (08/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nguyễn Ngọc (Các Thông báo số 15105, 15106, 15107, 15108, 15109, 15110, 15111, 15112, 15113, 15114, 15115, 15116, 15117, 15118, 15119, 15120, 15121, 15122, 15123, 15124, 15125, 15126, 15127, 15128, 15129, 15130, 15131, 15132, 15133, 15134/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2022 của Sở Xây dựng) (04/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nguyễn Ngọc (Các Thông báo số 15185, 15186, 15187, 15188, 15189, 15190, 15191, 15192, 15193, 15194, 15195, 15196, 15197, 15198, 15199, 15200, 15201, 15202, 15203, 15204, 15205, 15206, 15207, 15208, 15209, 15210, 15211, 15212, 15213, 15214/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2022 của Sở Xây dựng) (04/11/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nguyễn Ngọc (Các Thông báo số 15146, 15147, 15148, 15149, 15150, 15151, 15152, 15153, 15154, 15155, 15156, 15157, 15158, 15159, 15160, 15161, 15162, 15163, 15164, 15165, 15166, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15173, 15174, 15175/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2022 của Sở Xây dựng) (04/11/2022)
Thông báo số 14898/TB-SXD-VLXD ngày 28/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sài Gòn Ca Sa (02/11/2022)
Thông báo số 14897/TB-SXD-VLXD ngày 28/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Niro Ceramic (02/11/2022)
Thông báo số 14896/TB-SXD-VLXD ngày 28/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH ICS Toàn Cầu (02/11/2022)