Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Phổ biến chế độ - chính sách

Công văn số 12407/SXD-VLXD ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 4945/BXD-KHCN ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Xây dựng về vướng mắc, bất cập trong thực hiện QCVN 16:2019/BXD
Thứ năm, 29/10/2020, 02:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29 tháng 10 năm 2020, Sở Xây dựng có Công văn số 12407/SXD-VLXD về việc triển khai thực hiện Công văn số 4945/BXD-KHCN ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Xây dựng về vướng mắc, bất cập trong thực hiện QCVN 16:2019/BXD gửi: Cục Hải quan Thành phố; các tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định hoạt động trên địa bàn Thành phố; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Qua đó thông tin như sau:

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Thông tư số 19/2019/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD), mã số QCVN 16:2019/BXD; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 12 tháng 10 năm 2020, Bộ Xây dựng có Công văn số 4945/BXD-KHCN về việc vướng mắc, bất cập trong việc triển khai thực hiện QCVN 16:2019/BXD (Giải đáp Công văn số 9801/SXD-VLXD ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện QCVN 16:2019/BXD); đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng các địa phương nghiên cứu, thực hiện.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Công văn số 4945/BXD-KHCN đến các tổ chức, cá nhân có liên quan để nghiên cứu và tổ chức thực hiện cho phù hợp quy định của Thông tư số 19/2019/TT-BXD và ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng (đính kèm Công văn số 4945/BXD-KHCN). Một số nội dung quan trọng đề nghị lưu ý tại Công văn số 4945/BXD-KHCN, cụ thể như sau:

1. Về việc cấp giấy chứng nhận hợp quy của các tổ chức chứng nhận khi QCVN 16:2019/BXD đã có hiệu lực thi hành

Các tổ chức được Bộ Xây dựng cấp quyết định chỉ định đánh giá sự phù hợp theo QCVN 16:2019/BXD cần thực hiện đúng theo các quy định hiện hành. Kể từ 01 tháng 7 năm 2020, các sản phẩm không còn thuộc danh mục trong QCVN 16:2019/BXD thì không cần duy trì giấy chứng nhận hợp quy.

2. Về tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa VLXD được Bộ Xây dựng thừa nhận

Hiện nay, chưa có tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm được Bộ Xây dựng thừa nhận. Khi có phát sinh về tổ chức được thừa nhận, Bộ Xây dựng sẽ đăng tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và phổ biến thông tin đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố.

3. Về Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu  

Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu do cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa ban hành theo mẫu số 3 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 20 - Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định: Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương tiến hành việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn quản lý theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực”.

Hiện nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân Thành phố giao chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD, tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn là Sở Xây dựng (Theo Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 20  tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, do theo điểm g khoản 7 Điều 4 – Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ giao Sở Xây dựng: “7. Quản lý về vật liệu xây dựng: …g) Kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật”, chưa có quy định cụ thể về việc Ủy ban nhân dân Thành phố phân công cho Sở Xây dựng kiểm tra nhà nước về chất lượng các hàng hóa VLXD nhập khẩu tại địa phương (Tham khảo Điều 21 – Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, khoản 10 Điều 1 - Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, nội dung phân công trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của cơ quan kiểm tra thuộc các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực nêu rất cụ thể trong sản xuất và trong xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng).

Do đó, để đảm bảo chặt chẽ về pháp lý, có cơ sở cấp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, khoản 1 Điều 4 – Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 4945/BXD-KHCN ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng đã có Công văn số 12099/SXD-VLXD ngày 22 tháng 10 năm 2020 báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận cho Sở Xây dựng cấp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD nhập khẩu theo quy định pháp luật hiện hành.

Sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận, Sở Xây dựng sẽ tổ chức triển khai, phổ biến thông tin để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện theo quy định.

4. Về kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm, hàng hóa gạch gốm ốp lát có bề mặt trang trí không phẳng

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 4945/BXD-KHCN, cụ thể: “Theo Bảng 1 và Phụ lục E của QCVN 16:2019/BXD quy định kiểm tra 05 chỉ tiêu đối với gạch gốm ốp lát. Đối với gạch gốm ốp lát có bề mặt không phẳng, sẽ không thể có quy định là chỉ thử 03 chỉ tiêu do trong TCVN 6145:2016 không quy định. Trên thực tế, tổ chức thử nghiệm sẽ xem xét đối với từng loại sản phẩm cụ thể để xác định là chỉ tiêu nào không thể kiểm tra được và có trách nhiệm với kết luận của mình”.

Do đó, để các tổ chức, cá nhân sản xuất và nhập khẩu các sản phẩm gạch gốm ốp lát có đủ căn cứ để thực hiện công bố hợp quy (Theo Mục 5.5 Phần 5 của QCVN 16:2019/BXD), Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức thử nghiệm, chứng nhận hợp quy xác định rõ sản phẩm, hàng hóa gạch gốm ốp lát có bề mặt trang trí không phẳng, chỉ tiêu nào không thể kiểm tra được, kết luận cụ thể trong tài liệu kèm theo kết quả chứng nhận hợp quy và có trách nhiệm với kết luận của mình theo quy định pháp luật.

Đối với các nội dung khác, đề nghị nghiên cứu chi tiết theo Công văn số 4945/BXD-KHCN.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, phổ biến thông tin liên quan đến việc tổ chức thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD và Công văn số 4945/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng nêu trên để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, nghiên cứu và tổ chức thực hiện cho phù hợp quy định.

Đính kèm file: Công văn số 12407/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 1192
Tin đã đưa