Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Vật liệu xây dựng

Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Thứ năm, 29/10/2020, 05:59 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29/10/2020, Sở Xây dựng có Công văn số 12400/SXD-VLXD về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Qua đó, thông tin như sau:

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, nhằm xây dựng biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác công bố giá vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện nay có một số quy định pháp luật mới liên quan đến công bố giá VLXD được ban hành. Căn cứ Công văn số 1924/UBND-ĐT ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trong đó giao Sở Xây dựng: “Rà soát, điều chỉnh Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện cho phù hợp quy định”;

Do đó, để công tác công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện phù hợp với quy định mới; Sở Xây dựng đã xây dựng:

- Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố theo Mẫu số 19 Phụ lục I – Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố theo Mẫu số 03 Phụ lục V – Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành; Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan liên quan góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá VLXD trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND và Tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố, gửi văn bản góp ý về Sở Xây dựng trước ngày 12 tháng 11 năm 2020.

(Dự thảo Quyết định và Tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố hiện được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng theo địa chỉ https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn, tại mục Hệ thống văn bản - Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật).

Đề nghị các đơn vị gửi văn bản góp ý về Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Vật liệu xây dựng) - Số 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028. 39 326 214 – số nội bộ 748, 749), đồng thời, hỗ trợ gửi tệp dữ liệu (định dạng word) về địa chỉ thư điện tử qlvlxd.sxd@tphcm.gov.vn để thuận lợi cho công tác tổng hợp, báo cáo.

Đính kèm file:

- Công văn số 12400/SXD-VLXD;

- Dự thảo Quyết định;

- Dự thảo Tờ trình;

- Phụ lục Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 389
Tin đã đưa