Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
Thứ tư, 13/05/2020, 07:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 04 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1170/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

Theo đó, Quyết định số 1170/QĐ-UBND đã nêu quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển và đặc biệt là đề ra phương án phát triển VLXD đến năm 2030, cụ thể như: Xi măng, Vật liệu xây, Vật liệu lợp, Đá ốp lát, Kính xây dựng, Bê tông và các loại vật liệu xây dựng khác.

Đồng thời, để phối hợp tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo theo đúng quan điểm, mục tiêu và phương án phát triển VLXD đến năm 2030 nêu trên; Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công quản lý (Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giao thông vận tải; Sở Công thương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện; các Hội, hiệp hội xây dựng và vật liệu xây dựng; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng).

Thực hiện quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 1170/QĐ-UBND; chức năng tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng và VLXD trên địa bàn Thành phố; Sở Xây dựng phổ biến, thông tin Quyết định số 1170/QĐ-UBND nêu trên; đề nghị các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận – huyện và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực VLXD trên địa bàn Thành phố được thống nhất; việc đầu tư và khai thác VLXD phù hợp với quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển VLXD của Thành phố.

Nội dung chi tiết Quyết định số 1170/QĐ-UBND được đăng tải tại đây.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 1538
Tin đã đưa