Vật liệu xây dựng

Công văn số 3115/SXD-VLXD ngày 08/3/2023 của Sở Xây dựng v/v thu hồi mã số LAS-XD và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (08/03/2023)
Chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính của lĩnh vực vật liệu xây dựng tại TP.HCM năm 2023 (07/03/2023)
Thông báo số 2779/TB-SXD-VLXD ngày 02/03/2023 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (02/03/2023)
Thông báo số 2620/TB-SXD-VLXD ngày 28/02/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 02/2023 (02/03/2023)
Thông báo số 2588/TB-SXD-VLXD ngày 28/02/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính Thông báo 14706/TB-SXD-VLXD Ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu của Công ty CP BM Window (28/02/2023)
Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) ban hành năm 2022 (Theo Quatest 3 cung cấp thông tin) (28/02/2023)
Thông báo số 827/TB-SXD-VLXD-KTNN ngày 20/02/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính Thông báo 310/TB-SXD-VLXD-KTNN Ngày 16/01/2023 về kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu - Công ty TNHH MTV SX TM Hùng Long (24/02/2023)
Thông báo số 828/TB-SXD-VLXD-KTNN ngày 20/02/2023 của Sở Xây dựng về việc  đính chính Thông báo 310/TB-SXD-VLXD-KTNN Ngày 16/01/2023 về kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu - Công ty TNHH SHIVIET (24/02/2023)
Công văn số 2068/SXD-VLXD ngày 17/02/2023 của Sở Xây dựng v/v hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm xi măng do Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 – Trạm nghiền Phú Hữu sản xuất (17/02/2023)
Thông báo số 1154/TB-SXD-VLXD ngày 31/01/2023 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 01/2023 (07/02/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Vạn Xuân (Các Thông báo số 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921/TB-SXD-VLXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng) (30/01/2023)
Thông báo số 1006/TB-SXD-VLXD ngày 18/01/2023 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (19/01/2023)
Thông báo số 596/TB-SXD-VLXD ngày 11/01/2023 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thiên Phú (18/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905/TB-SXD-VLXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng) (18/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Giang Khang (Các Thông báo số 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715/TB-SXD-VLXD ngày 12/01/2023 của Sở Xây dựng) (17/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627/TB-SXD-VLXD ngày 11/01/2023 của Sở Xây dựng) (16/01/2023)
Thông báo số 597/TB-SXD-VLXD ngày 11/01/2023 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (16/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu GI HAN (Các Thông báo số 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642/TB-SXD-VLXD ngày 11/01/2023 của Sở Xây dựng) (16/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy (Các Thông báo số 598, 599, 600, 601, 602/TB-SXD-VLXD ngày 11/01/2023 của Sở Xây dựng) (16/01/2023)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty CP NOVA E&C (Các Thông báo số 590, 591/TB-SXD-VLXD ngày 11/01/2023 của Sở Xây dựng) (16/01/2023)