Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Công ty TNHH Một thành viên Kính Trường Phát (Các Thông báo số 17485, 17486/TB-SXD-VLXD ngày 14/12/2022 của Sở Xây dựng) (19/12/2022)
Thông báo số 17484/TB-SXD-VLXD ngày 14/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Việt Nam GS Industry (19/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Giang Khang (Các Thông báo số 17361, 17362, 17363, 17364, 17365, 17366, 17367, 17368, 17369, 17370, 17371, 17372, 17373, 17374, 17375, 17376, 17377, 17378, 17379, 17380, 17381, 17382, 17383, 17384, 17385, 17386, 17387, 18388, 17389/TB-SXD-VLXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng) (19/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Đá Thành Đạt (Các Thông báo số 17174, 17175, 17176, 17177, 17179, 17180, 17181, 17182, 17183, 17184, 17185, 17186, 17187, 17188/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2022 của Sở Xây dựng) (16/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty CP Quốc tế gốm sứ Việt (Các Thông báo số 17208, 17209, 17210, 17211, 17212, 17213, 17214, 17215, 17216, 17217, 17218, 17219, 17220, 17221, 17222, 17223, 17224, 17225, 17226/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2022 của Sở Xây dựng) (16/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 17204, 17205, 17206, 17207/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2022 của Sở Xây dựng) (16/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (Các Thông báo số 17350, 17351, 17352, 17353, 17354, 17355, 17356, 17357, 17358, 17359, 17360/TB-SXD-VLXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng) (16/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Hưng Phát VN Logistics (Các Thông báo số 17320, 17321, 17322, 17323, 17324, 17325, 17326, 17327, 17328, 17329, 17330, 17331, 17332, 17333, 17334, 17335, 17336, 17337, 17338, 17339, 17340, 17341, 17342, 17343, 17344, 17345, 17346, 17347, 17348, 17349/TB-SXD-VLXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng) (16/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH XNK Giang Khang (Các Thông báo số 17289, 17290, 17291, 17292, 17293, 17294, 17295, 17296, 17297, 17298, 17299, 17300, 17301, 17302, 17303, 17390/TB-SXD-VLXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng) (16/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 17197, 17198, 17199, 17200, 17201, 17202, 17203/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2022 của Sở Xây dựng) (16/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH XNK Giang Khang (Các Thông báo số 17304, 17305, 17306, 17307, 17308, 17309, 17310, 17311, 17312, 17313, 17314, 17315, 17316, 17317, 17318, 17319/TB-SXD-VLXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng) (16/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 17068, 17069, 17070, 17071, 17072, 17073, 17074, 17075, 17076, 17077, 17078, 17079, 17080, 17081, 17082/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2022 của Sở Xây dựng) (14/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 17170, 17171, 17172, 17173/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2022 của Sở Xây dựng) (13/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 17034, 17035, 17036, 17037, 17038, 17039, 17040, 17041, 17042, 17043, 17044, 17045, 17046, 17047/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2022 của Sở Xây dựng) (13/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 16988, 16989, 16990, 16991, 16992, 16993, 16994, 16995, 16996, 16997, 16998, 16999, 17000, 17001, 17002, 17003, 17004, 17005, 17006, 17007, 17008, 17009, 17010, 17011, 17012, 17013, 17014, 17015, 17016, 17017/TB-SXD-VLXD ngày 05/12/2022 của Sở Xây dựng) (12/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tổng hợp Phú Quý (Các Thông báo số 16978, 16979, 16980, 16981, 16982, 16983, 16984, 16985, 16986, 16987/TB-SXD-VLXD ngày 05/12/2022 của Sở Xây dựng) (12/12/2022)
Thông báo số 16912/TB-SXD-VLXD ngày 05/12/2022 của Sở Xây dựng về việc đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Lộc (12/12/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt (Các Thông báo số 16914, 16915, 16916, 16917, 16918, 16919, 16920, 16921, 16922, 16923, 16924, 16925, 16926, 16927, 16928, 16929, 16930, 16931, 16932, 16933/TB-SXD-VLXD ngày 05/12/2022 của Sở Xây dựng) (12/12/2022)
Thông báo số 16911/TB-SXD-VLXD ngày 05/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Kính Phương Đông (12/12/2022)
Thông báo số 16908/TB-SXD-VLXD ngày 05/12/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Vinh Trí Phát (12/12/2022)