Vật liệu xây dựng

Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý III/2015 (Từ ngày 25/6/2015 đến ngày 25/9/2015) (12/10/2015)
Vai trò quản lý chất lượng vật liệu xây dựng ngày càng được chú trọng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn liên quan (28/09/2015)
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng làm việc với Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (19/09/2015)
Thông tin các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã bị thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận (theo Công văn số 9494 /SXD-VLXD của Sở Xây dựng ban hành ngày 21 tháng 8 năm 2015) (31/08/2015)
Công tác Quản lý về vật liệu xây dựng (02/08/2015)
Công tác tổ chức quản lý tình hình hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (02/08/2015)
Giải pháp phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường (02/08/2015)
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý II năm 2015 (28/07/2015)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II năm 2015 (26/07/2015)
Tình hình giải quyết hồ sơ công bố hợp quy từ ngày 24-6-2015 đến ngày 09-7-2015 (26/07/2015)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I năm 2015 (24/04/2015)
Tài liệu Hội nghị triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng Mã số QCVN 16:2014/SXD (09/04/2015)
Thông báo Điều chỉnh Kế hoạch số 2136/KH-SXD-VLXD ngày 03/3/2015 của Sở Xây dựng về tổ chức điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (07/04/2015)
Thông báo Điều chỉnh Kế hoạch số 2136/KH-SXD-VLXD ngày 03/3/2015 của Sở Xây dựng về tổ chức điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (07/04/2015)
Hội nghị triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD (mã số QCVN 16:2014/BXD) (06/04/2015)
Thông tin về trưng bày hàng xuất khẩu tại Trung tâm Xuất khẩu Sài Gòn – SAIGONEXPO (06/04/2015)
Đăng ký tham dự Hội nghị triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD (mã số QCVN 16:2014/BXD) (16/03/2015)
Kế hoạch Tổ chức điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (08/03/2015)
Kế hoạch Tổ chức điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (08/03/2015)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/01/2015)