Vật liệu xây dựng

Thông báo số 14299/TB-SXD-VLXD ngày 19/10/2022 của Sở Xây dựng về việc đính chính Thông báo số 11292/TB-SXD-VLXD ngày 22/8/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tổng hợp Phú Quý (21/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Kenle (Các Thông báo số 14249, 14250, 14251, 14252, 14253, 14254, 14255, 14256, 14257, 14258, 14259, 14260, 14261, 14262, 14263, 14264/TB-SXD-VLXD ngày 18/10/2022 của Sở Xây dựng) (21/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH thương mại Kha (Các Thông báo số 14230, 14231, 14232, 14233, 14234, 14235, 14236, 14237, 14238, 14239, 14240, 14241, 14242, 14243, 14244, 14245, 14246/TB-SXD-VLXD ngày 18/10/2022 của Sở Xây dựng) (21/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH KALOKAGATHIA (Các Thông báo số 14265, 14266, 14267, 14268, 14269, 14270, 14271, 14272, 14273, 14274, 14275, 14276, 14277, 14278, 14279, 14280, 14281, 14282, 14283, 14284/TB-SXD-VLXD ngày 18/10/2022 của Sở Xây dựng) (21/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 14247, 14248/TB-SXD-VLXD ngày 18/10/2022 của Sở Xây dựng) (21/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Nhật Minh Anh STONE (Các Thông báo số 14327, 14328, 14329, 14330, 14331/TB-SXD-VLXD ngày 19/10/2022 của Sở Xây dựng) (21/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến Thành (Các Thông báo số 14341, 14342, 14343, 14344, 14345, 14346, 14347, 14348, 14349/TB-SXD-VLXD ngày 19/10/2022 của Sở Xây dựng) (21/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Sài Gòn Hưng Thịnh (Các Thông báo số 14094, 14095, 14096, 14097, 14098, 14099, 14100, 14101, 14102, 14103, 14104, 14105, 14106, 14107, 14108, 14109, 14110, 14111, 14112, 14113, 14115, 14116, 14117, 14118, 14119, 14120, 14121, 14122, 14123/TB-SXD-VLXD ngày 14/10/2022 của Sở Xây dựng) (19/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Sài Gòn Hưng Thịnh (Các Thông báo số 14068, 14069, 14070, 14071, 14072, 14073, 14074, 14075, 14076, 14077, 14078, 14079, 14080, 14081, 14082, 14083, 14084, 14085, 14086, 14087, 14088, 14089, 14090, 14091/TB-SXD-VLXD ngày 14/10/2022 của Sở Xây dựng) (19/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu - CÔNG TY TNHH SX TM DV KÍNH TÂN BÌNH (Các Thông báo số 14066, 14067/TB-SXD-VLXD ngày 14/10/2022 của Sở Xây dựng) (19/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thiên Phú (Các Thông báo số 14063, 14064, 14065/TB-SXD-VLXD ngày 14/10/2022 của Sở Xây dựng) (19/10/2022)
Thông báo số 14062/TB-SXD-VLXD ngày 14/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (19/10/2022)
Thông báo số 14061/TB-SXD-VLXD ngày 14/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Nova E&C (19/10/2022)
Thông báo số 13926/TB-SXD-VLXD ngày 12/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Hafele Việt Nam (19/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Đá Thành Đạt (Các Thông báo số 13878, 13879, 13880, 13881, 13882, 13883, 13884, 13885, 13886, 13887, 13888, 13889, 13890, 13891, 13892, 13893, 13894, 13895, 13896/TB-SXD-VLXD ngày 12/10/2022 của Sở Xây dựng) (19/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Khôi Minh Tường (Các Thông báo số 13897, 13898, 13899, 13900, 13901, 13902, 13903, 13904, 13905, 13906, 13907, 13908, 13909, 13910, 13911, 13912, 13913, 13914, 13915, 13916, 13917, 13918, 13919, 13920, 13921, 13922, 13923, 13924/TB-SXD-VLXD ngày 12/10/2022 của Sở Xây dựng) (19/10/2022)
Thông báo số 13877/TB-SXD-VLXD ngày 12/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 01AVU-HCHQ ngày 26/9/2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Anh Việt Úc (19/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (Các Thông báo số 13927, 13928, 13829, 13930, 13931/TB-SXD-VLXD ngày 12/10/2022 của Sở Xây dựng) (19/10/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV Sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 13932, 13933, 13934, 13935/TB-SXD-VLXD ngày 12/10/2022 của Sở Xây dựng) (19/10/2022)
Thông báo số 13925/TB-SXD-VLXD ngày 12/10/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH SX TM và DV Phú Lạc Khang (19/10/2022)