Vật liệu xây dựng

Danh sách các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp theo QCVN 16:2019/BXD ban hành tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 (Cập nhật đến hết tháng 12/2021) (07/04/2022)
Công văn số 3169/SXD-VLXD ngày 06/4/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng do Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh – Trạm nghiền Hiệp Phước sản xuất (07/04/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267/TB-SXD-VLXD ngày 07/04/2022 của Sở Xây dựng) (07/04/2022)
Thông báo số 2761/TB-SXD-VLXD ngày 23/3/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Thiên Bình Phát (25/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy (các Thông báo số 2678, 2679, 2680, 2681, 2682/TB-SXD-VLXD ngày 22/3/2022 của Sở Xây dựng) (25/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần L.Q Joton (các Thông báo số 2737, 2738/TBHQ-SXD-VLXD ngày 22/3/2022 của Sở Xây dựng) (25/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Tuấn Hùng (các Thông báo số 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707/TB-SXD-VLXD ngày 22/3/2022 của Sở Xây dựng) (25/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (các Thông báo số 2455/TB-SXD-VLXD, 2456/TB-SXD-VLXD ngày 15/3/2022 của Sở Xây dựng) (25/03/2022)
Thông báo số 2454/TBHQ-SXD-VLXD ngày 15/3/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm nhập khẩu của Công ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow (25/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tổng hợp Phú Quý (các Thông báo số 2186, 2187, 2188, 2189, 2190/TB-SXD-VLXD ngày 08/3/2022 của Sở Xây dựng) (25/03/2022)
Thông báo số 2664/TB-SXD-VLXD ngày 22/3/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khang Nam Long (25/03/2022)
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thiên Tú (các Thông báo số 2457, 2458/TB-SXD-VLXD ngày 15/3/2022 của Sở Xây dựng) (25/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (các Thông báo số 2687, 2688/TBHQ-SXD-VLXD ngày 22/3/2022 của Sở Xây dựng) (23/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại VLXD Việt - Ấn (các Thông báo số 2683, 2684, 2685, 2686/TB-SXD-VLXD ngày 22/3/2022 của Sở Xây dựng). (23/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu tường Vy (các Thông báo số 2675, 2676, 2677/TB-SXD-VLXD ngày 22/3/2022 của Sở Xây dựng) (23/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TM WINCOM (các Thông báo số 2672, 2673, 2674/TB-SXD-VLXD ngày 22/3/2022 của Sở Xây dựng) (23/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH MTV WINCOM (các Thông báo số 2669, 2670, 2671/TB-SXD-VLXD ngày 22/3/2022 của Sở Xây dựng) (23/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 2665, 2666, 2667, 2668/TB-SXD-VLXD ngày 22/3/2022 của Sở Xây dựng) (23/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Casa Bella (các Thông báo số 2662, 2663/SXD-VLXD ngày 22/3/2022 của Sở Xây dựng) (23/03/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (các Thông báo số số 2660, 2661/TB-SXD-VLXD ngày 22/3/2022 của Sở Xây dựng) (23/03/2022)