Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Đá Hoa Cương Đông Á (các Thông báo số 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711, 5712, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720, 5721/TB-SXD-VLXD ngày 24/5/2022 của Sở Xây dựng) (24/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Ri Ta Võ (các Thông báo số 5468, 5469, 5470, 5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5480, 5481, 5482, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 5488, 5489, 5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518/TB-SXD-VLXD ngày 23/5/2022 của Sở Xây dựng) (23/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH SCTM và DV Phú Lạc Khang (các Thông báo số 5539, 5540, 5541, 5542/TB-SXD-VLXD ngày 23/5/2022 của Sở Xây dựng) (23/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản Vạn Xuân (các Thông báo số 5572, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777, 5778, 5579/TB-SXD-VLXD ngày 23/5/2022 của Sở Xây dựng) (23/05/2022)
Thông báo số 5441/TB-SXD-VLXD ngày 20/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (20/05/2022)
Thông báo số 5442/TB-SXD-VLXD ngày 20/5/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Nhôm Cầu Việt Đức (20/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam)  (các Thông báo số 5385, 5386/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng) (19/05/2022)
Thông báo số 5383/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khang Nam Long (19/05/2022)
Thông báo số 5384/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sản xuất Gia Công và Bao bì (19/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (các Thông báo số 5369, 5370, 5371/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng) (19/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đá Gia Huy (các Thông báo số 5388, 5389/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng) (19/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khang Nam Long (các Thông báo số 5380, 5381, 5382/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng) (19/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến Thành (các Thông báo số 5359, 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng) (19/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất In ấn Nguyên Khoa (các Thông báo số 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng) (19/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Hiệp Lực (các Thông báo số 5377, 5378, 5379/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng) (19/05/2022)
Thông báo số 5368/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Sơn Toppa (19/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần ASIA WORLD (các Thông báo số 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5387/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng) (19/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gia Nghi (các Thông báo số 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng) (17/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 5229, 5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng) (17/05/2022)
Thông báo số 5243/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính & Gương Phương Nam (17/05/2022)