Vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Vibration (các Thông báo số 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633/TB-SXD-VLXD ngày 17/01/2022 của Sở Xây dựng) (21/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Arture Design (các Thông báo số 621, 622, 623/TB-SXD-VLXD ngày 17/01/2022 của Sở Xây dựng) (21/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Phát Đạt House (các Thông báo số 618, 619, 620/TB-SXD-VLXD ngày 17/01/2022 của Sở Xây dựng) (21/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (các Thông báo số 614, 615, 616, 617/TB-SXD-VLXD ngày 17/01/2022 của Sở Xây dựng) (21/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH TM XNK Thuận Phát (các Thông báo số 526, 527, 528/TB-SXD-VLXD ngày 14/01/2022 của Sở Xây dựng) (21/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (các Thông báo số 524, 525/TB-SXD-VLXD ngày 14/01/2022 của Sở Xây dựng) (21/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH SAGITTARIUS VN (các Thông báo số 464, 465, 466/TB-SXD-VLXD ngày 13/01/2022 của Sở Xây dựng) (21/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH SAGITTARIUS VN (các Thông báo số 464, 465, 466/TB-SXD-VLXD ngày 13/01/2022 của Sở Xây dựng) (21/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH TM DNQ (các Thông báo số 303, 317, 323, 324, 325/TB-SXD-VLXD ngày 10/01/2022 của Sở Xây dựng) (21/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TM DNQ (các Thông báo số 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 326, 327, 328/TB-SXD-VLXD ngày 10/01/2022 của Sở Xây dựng) (21/01/2022)
Thông báo số 217/TB-SXD-VLXD ngày 06/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH TM VLXD Việt - Ấn (21/01/2022)
Thông báo số 215/TB-SXD-VLXD ngày 06/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kinh nổi nhập khẩu của Công ty TNHH SXTM DV Kính & Gương Phương Nam (21/01/2022)
Thông báo số 214/TB-SXD-VLXD ngày 06/01/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kinh nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Kính Phương Đông (21/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thiên Phú (các Thông báo số 200, 201/TB-SXD-VLXD ngày 06/01/2022 của Sở Xây dựng) (21/01/2022)
Công văn số 753/SXD-VLXD ngày 19 tháng 01 năm 2022 về việc triển khai, phổ biến Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030 (20/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng) (20/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty CP Asia STARS (các Thông báo số 63/TB-SXD-VLXD, 64/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng) (20/01/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty CP Asia STARS (các Thông báo số 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng) (20/01/2022)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 11 đến tháng 12/2021 (Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021) (19/01/2022)
Công văn số 754/SXD-VLXD ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Sở Xây dựng về việc triển khai Hội nghị trực tuyến tập huấn sử dụng phần mềm tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu (19/01/2022)