Vật liệu xây dựng

Thông báo số 12439/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng nhập khẩu của Công ty TNHH SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) - Hợp quy S07192021 ngày 01/12/2021 (bn 2103287) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Chinh Trần (các Thông báo số 12440/TB-SXD-VLXD, 12441/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Xuất nhập khẩu Nam Phát (các Thông báo số 12442/TB-SXD-VLXD, 12443/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường (các Thông báo số 12444, 12445, 12446, 12447, 12448, 12449, 12450, 12451, 12452, 12453, 12454, 12455/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhập hồ sơ công bố hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của  Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 12456, 12457, 12458, 12459, 12460, 12461, 12462, 12463/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường (các Thông báo số 12464, 12465, 12466, 12467, 12468, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Sơn Ringo Việt Nam (các Thông báo số 11736, 11737/TB-SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH MTV TMDV Granite Gia Bảo (các Thông báo số 12279, 12280, 12285, 12286/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV TMDV Granite Gia Bảo (các Thông báo số 12281, 12282, 12283, 12284, 12287, 12288/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH TNHH XNK Granite Lê Hương (các Thông báo số 12289, 12290, 12293/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu của Công ty TNHH TNHH XNK Granite Lê Hương (các Thông báo số 12291, 12292, 12294, 12295/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH TM VLC (các Thông báo số 12298, 12301/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TM VLC (các Thông báo số 12296, 12297, 12299, 12300, 12302/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Hiệp Hòa House (các Thông báo số 12412/TB-SXD-VLXD, 12413/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (09/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu của Công ty TNHH TNHH SX TM DV Đại An Hưng (các Thông báo số 12414, 12415, 12416, 12417, 12418, 12419, 12420, 12421/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (09/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH EURO CERAMICS (các Thông báo số 12422/TB-SXD-VLXD, 12423/TB-SXD-VLXD, 12424/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (09/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng nhập khẩu của Công ty TNHH Siam Cement (Việt Nam) (các Thông báo số 12425/TB-SXD-VLXD, 12426/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (09/12/2021)
Thông báo số 12171/TB-SXD-VLXD ngày 01/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu - Công bố hợp quy số 0037/HQ/QĐ ngày 08/11/2021 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quân Đạt (06/12/2021)
Thông báo số 12222/TB-SXD-VLXD ngày 03/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 3322102/CBHQ/CPGSV ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (03/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cp Đá An Hưng (các Thông báo số 11690, 11691, 11692, 11693, 11694, 11695, 11696, 11697, 11698, 11699, 11700, 11701, 11702, 11703, 11704/TB-SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng) (03/12/2021)