Vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II năm 2015 (26/07/2015)
Tình hình giải quyết hồ sơ công bố hợp quy từ ngày 24-6-2015 đến ngày 09-7-2015 (26/07/2015)
Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I năm 2015 (24/04/2015)
Tài liệu Hội nghị triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng Mã số QCVN 16:2014/SXD (09/04/2015)
Thông báo Điều chỉnh Kế hoạch số 2136/KH-SXD-VLXD ngày 03/3/2015 của Sở Xây dựng về tổ chức điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (07/04/2015)
Thông báo Điều chỉnh Kế hoạch số 2136/KH-SXD-VLXD ngày 03/3/2015 của Sở Xây dựng về tổ chức điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (07/04/2015)
Hội nghị triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD (mã số QCVN 16:2014/BXD) (06/04/2015)
Thông tin về trưng bày hàng xuất khẩu tại Trung tâm Xuất khẩu Sài Gòn – SAIGONEXPO (06/04/2015)
Đăng ký tham dự Hội nghị triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD (mã số QCVN 16:2014/BXD) (16/03/2015)
Kế hoạch Tổ chức điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (08/03/2015)
Kế hoạch Tổ chức điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (08/03/2015)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/01/2015)
Góp ý dự thảo đề cương nhiệm vụ quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (26/01/2015)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý 4/32014 (Từ ngày 26/9/2014 đến ngày 25/12/2014) (22/01/2015)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý 3/32014 (Từ ngày 25/6/2014 đến ngày 25/9/2014) (21/01/2015)
Liên kết phát triển vật liệu xây dựng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam – Bước đột phá mới trong lĩnh vực quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng (19/01/2015)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/12/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (26/11/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/10/2014)
Công bố giá hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (19/09/2014)