Thông tin cần biết

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Thông báo số 1219/TB-TTHT ngày 06/4/2021 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM về Kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 (06/04/2021)
Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và kế hoạch tổ chức phỏng vấn vòng 2 trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 (26/03/2021)
Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TPHCM thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 (22/02/2021)
Thông báo số 550/TB-SXD-TCCB ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Sở Xây dựng về điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020 (18/01/2021)
Thông báo số 12848/TB-SXD-TCCB ngày 09/11/2020 của Sở Xây dựng về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020 (10/11/2020)
Quyết định số 1816/QĐ-SXD-TCCB ngày 30/10/2020 của Sở Xây dựng về việc công nhận kết quả trúng tuyển của 07 thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Trung cấp Xây dựng (30/10/2020)
Thông báo số 344/TB-TCXD-TCHC ngày 10/6/2020 của Trường Trung cấp Xây dựng về tuyển dụng viên chức năm 2020 (22/06/2020)
Thông báo số 1790/TB-TTHT ngày 19/5/2020 về kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (19/05/2020)
Thông báo số 3380/TB-SXD-TCCB ngày 31/3/2020 của Sở Xây dựng về kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2019 (01/04/2020)
Thông báo số 886/TB-TTHT ngày 23/3/2020 về Kết quả phỏng vấn (vòng 2) trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (25/03/2020)

THÔNG TIN BÁO CÁO THỐNG KÊ

THÔNG TIN GIAO DỊCH