Thông tin cần biết

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Thông báo số 4688/TB-HĐ ngày 05/9/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 về điểm thi Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức năm 2023 (06/09/2023)
Thông báo số 4105/TB-HĐ ngày 08/8/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 về kết quả thi vòng 1 (môn Ngoại ngữ và môn Kiến thức chung) và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi Vòng 2 (môn Nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển công chức năm 2023 (09/08/2023)
Thông báo về kỳ thi tuyển công chức năm 2023 (28/07/2023)
Thông báo về công bố danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển, thu lệ phí thi và phát Giấy báo dự thi công chức năm 2023 (18/07/2023)
Thông báo số 3433/TB-HĐ ngày 07/7/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 về việc tổ chức ôn tập Kỳ thi tuyển công chức năm 2023 (14/07/2023)
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2023 (26/04/2023)
Thông báo số 8007/TB-SXD-TCCB ngày 01/7/2022 của Sở Xây dựng về kết quả tuyển dụng công chức năm 2022 tại Sở Xây dựng (01/07/2022)
Thông báo số 5215/TB-SXD-TCCB ngày 16/5/2022 của Sở Xây dựng về kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2022 tại Sở Xây dựng (17/05/2022)
Thông báo số 1752/TB-HĐ ngày 28/4/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 về Kết quả chấm phúc khảo điểm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức năm 2022 (04/05/2022)
Thông báo số 1350/TB-HĐ ngày 04/4/2022 của Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2022 về điểm thi vòng 2, môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức năm 2022 (04/04/2022)

THÔNG TIN BÁO CÁO THỐNG KÊ

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 (15/05/2020)
Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn (2016-2020) và Phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo (2021-2025) (24/04/2020)
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 (25/03/2020)
Báo cáo số 15287/BC-SXD-VP ngày 22 tháng 11 năm 2019 về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 (30/12/2019)
Báo cáo số 14027/BC-SXD-VP ngày 31/10/2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 13688/BC-SXD-VP ngày 24 tháng 10 năm 2019 về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 12061/BC-SXD-VP ngày 26 tháng 9 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 12036/BC-SXD-VP ngày 25 tháng 9 năm 2019 về tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III/2019 và tình hình thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố (30/12/2019)
Báo cáo số 10937/BC-SXD-VP ngày 30 tháng 8 năm 2019 về tình hình thực hiện Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính tập trung thực hiện trong các thánh cuối năm 2019 (30/12/2019)
Báo cáo số 19807 ngày 28 tháng 8 năm 2019 về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 (30/12/2019)

THÔNG TIN GIAO DỊCH